Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Drepturi și obligații pacienți

' ); } ?>

Extras din Regulamentul intern al INBIMB

Art. 10. Drepturile şi obligaţiile pacienţilor pe durata prezentării/internării (a se vedea Anexele nr. 4 şi nr. 5)

Drepturile pacienţilor vor fi coroborate cu Procedurile Operaţionale de la nivelul Institutului (referitoare la consimţământ, respectarea confidenţialităţii etc.):

 1. Pacienţii au dreptul la îngrijirea sănătăţii la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice sau alte criterii discriminatorii.
 2. Pacienţii au dreptul de adresabilitate liberă la asistenţă medicală, conform prevederilor legale.
 3. Pacienţii au dreptul de a cunoaşte identitatea, statutul profesional şi calificarea celor care asigură serviciul de sănătate.
 4. Dreptul de a fi informaţi în legătură cu starea sănătăţii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul şi prognoza afecţiunii.
 5. Informaţiile trebuiesc comunicate pacienţilor într-o manieră adecvată capacităţii lor de înţelegere. Dacă pacientul nu vorbeşte limba oficială, se vor asigura mijloace de traducere.
 6. Dreptul de a fi informat şi de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare / învăţământ care implică persoana sa.
 7. După ce au fost informaţi asupra tratamentului, pacienţii au dreptul să-l accepte sau să-l refuze.
 8. Când pacienţii sunt incapabili să-şi exprime voinţa şi este necesară intervenţia medicală de urgenţă consimţământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consimţământului.
 9. în cazul pacienţilor fără discernământ consimţământul este exprimat în scris de aparţinătorul sau reprezentantul legal.
 10. Pacienţii au dreptul de a fi informaţi asupra facilităţilor de care dispune Institutul pentru asistenţă personală, siguranţa şi confortul său.
 11. Pacientul are dreptul la intimitate şi la confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de afecţiunea sa.
 12. Pacienţii au dreptul de a fi vizitaţi cu condiţia respectării programului de vizită stabilit de conducerea Institutului şi de fiecare secţie în funcţie de specificul său.
 13. Pacienţii au dreptul să primească, la cerere, servicii religioase.
 14. Pacientul are dreptul la continuitatea îngrijirilor.
 15. Bolnavii care necesită investigaţii sau consultaţii suplimentare pot beneficia de aceste servicii.
 16. Pacienţii au dreptul de a li se examina şi rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă şi de a fi informaţi asupra rezultatului, în termenul prevăzut de lege – 30 zile.

Art. 11. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

Art. 12. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

Art. 13. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire ia date despre diagnostic şi prognostic. în acest sens, la prezentare/internare dar şi pe parcursul internării, de câte ori e necesar, pacientul semnează un formular privind consimţământul său pentru investigaţiile şi tratamentul ce urmează a fi făcute şi/sau prescrise.

Art. 14. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.

Art. 15. Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va cauta o altă formă de comunicare.

Art. 16. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

Art. 17. Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.

Art. 18. Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

Art. 19. Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare sau ulterior externării, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Obligaţiile pacientului

Art. 20. Pacienţii sunt obligaţi să adopte o conduită civilizată, politicoasă faţă de tot personalul Institutului cu care intră în contact.

Art. 21. Pacienţii sunt obligaţi să respecte curăţenia şi liniştea din spaţiile de cazare, precum şi integritatea bunurilor cu care intră în contact. în cazul în care pacienţii devin violenţi şi prezintă un pericol pentru sine şi pentru cei din jur şi nu sunt într-o stare care să constituie urgenţă medicală, precum şi în cazul nerespectării dispoziţiilor referitoare la respectarea integrităţii bunurilor Institutului, pacienţii pot fi externaţi, plătind o prealabilă despăgubire pentru bunurile distruse. în cazul pacienţilor care devin violenţi, se solicită de urgenţă intervenţia firmei de pază, iar în cazul în care aceştia nu pot aplana conflictul, se apelează serviciul unic de urgenţă 112. Distrugerea bunurilor va fi consemnată într-un proces-verbal, valoarea bunurilor încasată de la pacient şi vărsată în casieria Institutului.

Art. 22. Pacientul este obligat:

 1. Să prezinte la internare documentele solicitate conform legislaţiei în vigoare:
 2. Acte necesare formalităţilor de internare:

  1. Biletul de trimitere de la medicul de familie / specialist din ambulator sau din alt spital
  2. Buletin sau carte de identitate în termen de valabilitate
  3. Dovada de asigurat: card naţional/european de asigurări sociale de sănătate, cupon de pensie; adeverinţă de salariat eliberată vizată de Casa de asigurări de sanatate, adeverinţă de elev / student.
 3. Să poarte ţinuta regulamentară, pe durata internării. La internare este obligatorie igiena personală (duş) imediat după ce pacientul ajunge în salon, sau, la nevoie, direct în cadrul Compartimentului de Primiri Urgenţe de specialitate
 4. Să efectueze – înaintea oricărei intervenţii medicale – toaleta generală (duş), după care să folosească ţinuta (pijama, camaşă de noapte) personală/pusă la dispoziţie de Institut.
 5. Să nu părăsească Institutul în ţinuta de pacient
 6. Să nu consume băuturi alcoolice, să nu consume substanţe interzise şi să nu fumeze în incinta Institutului.
 7. Să respecte Regulamentul Intern al Institutului şi regulile secţiei.
 8. Să respecte şi să aibă o atitudine civilizată faţă de personalul medical şi de îngrijire, precum şi faţă de ceilalţi pacienţi
 9. Să respecte liniştea în general şi programul de linişte între orele 22.00 – 06.30 şi să păstreze curăţenia în incinta Institutului, inclusiv în afara pavilioanelor
 10. Să nu părăsească incinta salonului şi să nu circule pe holuri sau în spaţiile comune fără acordul personalului medical.
 11. Să respecte toate acţiunile privind igiena şi curăţenia care se desfăşoară în Institut, inclusiv în saloane.
 12. Să permită aerisirea saloanelor de cel puţin 2 ori pe zi, şi ori de câte ori este nevoie.
 13. Să respecte programul de servire a mesei.
 14. Să păstreze alimentele de orice fel numai în frigider (nu pe masă sau noptieră).
 15. Să evite folosirea telefoanelor mobile, pentru a nu deregla aparatura din dotare şi liniştea celorlalţi pacienţi. Este strict interzisă telefoanelor mobile în secţiile de Terapie Intensivă.
 16. Să evite convorbirile telefonice după orele 22.00 (în saloanele cu 2 sau 3 paturi), acestea putând fi efectuate numai în cazuri de strictă necesitate.
 17. Să folosească toate facilităţile din saloane cu responsabilitate, în caz contrar, aceştia vor suporta contravaloarea eventualelor defecţiuni/pagube. Pacienţii care provoacă distrugeri ale bunurilor Institutului sunt obligaţi să acopere daunele materiale provocate anterior externării.
 18. Să plătească co-plata în situaţiile stabilite de lege.
 19. Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi Institutului.

Documente (format pdf):

Condiții la externare

Condiții la externare

Lasă un comentariu