Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

ANUNŢ CONCURS – POSTURI NEDETERMINATE – NR. C04807 DIN 25.04.2024

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) Casier I (M) – Serviciul Financiar-Contabilitate si Salarizare

CONDIȚII DE PARTICIPARE

CONDIȚII GENERALE:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

CONDIȚII SPECIFICE:

Casier:
• diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a şcolii generale;
• 6 luni vechime în activitate

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Actele solicitate vor fi depuse la sediul Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” – Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2, București, Compartiment Resurse Umane, Normare, Organizare, in intervalul orar 09.00 – 13.00.
Documentele dosarului de concurs vor fi transmise în ordinea menționată mai sus.
Depunerea corectă și completă a documentației revine candidatului.
Depunerea documentației la o altă adresa decât cea indicată în prezentul anunţ sau după termenul limită precizat, atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului.
Documentele solicitate, care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul, vor fi prezentate în original.

Concursul se organizează la sediul Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş” situat în Sectorul 2, Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1 şi constă în următoarele etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Proba psihologică
 • Proba scrisă
 • Proba practică/interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Pentru proba scrisă și practică/interviu sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte la fiecare din cele două probe.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba practică/interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Calendarul desfășurării concursului:

Nr. crt. ACTIVITATE DATA

 1. Afișare anunț concurs 07.05.2024
 2. Depunerea dosarelor de concurs la sediul Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” – Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2, București 08.05.2024-21.05.2024 între orele 09.00-13.00
 3. Selecția dosarelor de concurs 22.05.-23.05.2024
 4. Afișarea rezultatului selectării dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare 24.05.2024
 5. Depunerea contestațiilor selecției dosarelor 27.05.2024
 6. Afișarea rezultatelor contestațiilor selecției dosarelor 28.05.2024
 7. Proba psihologică 29.05.2024
 8. Rezultate proba psihologică 30.05.2024 – ora 15.00

Proba scrisă 31.05.2024 – ora 10.00

 1. Afișare anunț rezultate la probă scrisă 03.06.2024 – ora 15.00
 2. Depunerea contestațiilor 04.06.2024
 3. Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă 05.06.2024
 4. Proba practică/interviu 06.06.2024 – ora 10.00
 5. Afișarea anunțului cu rezultatele finale 07.06.2024 – ora 15.00

Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof.Dr.Matei Balş”- Comp. R.U.N.O. sau la telefon: 021/20.10.980 – interior 3055.

      Manager,                    Compartiment R.U.N.O.,

Dr. Apostolescu Cătălin-Gabriel ref.Stroe Mihaela

Formular de înscriere (PDF)

Bibliografie și tematică (PDF)