Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Anunț concurs – posturi nedeterminate – MARTIE – Nr. C03249 din 28.03.2024

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante,pedurată nedeterminată:

 • – 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică I Boli Infecțioase Adulți;
 • – 4 (patru) posturi Îngrijitoare (G) – Secția Clinică I Boli Infecțioase Adulți;
 • – 1 (un) post Infirmieră (G) – Secția Clinică II Boli Infecțioase Adulți;
 • – 1 (un) post Asistent medical principal, generalist(PL)- Secția Clinică II Boli Infecțioase Adulți;
 • – 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică III Boli Infecțioase Adulți;
 • – 3 (trei) posturi Infirmieră (G) – Secția Clinică IV Boli Infecțioase Adulți;
 • – 5 (cinci) posturi Îngrijitoare (G) – Secția Clinică IV Boli Infecțioase Adulți;
 • – 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Secția Clinică V Boli Infecțioase Adulți;
 • – 1 (un) post Infirmieră (G) – Secția Clinică VI Boli Infecțioase Adulți;
 • – 3 (trei) posturi Îngrijitoare (G) – Secția Clinică VI Boli Infecțioase Adulți;
 • – 2 (două) posturi Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică VII Terapie Intensivă Adulți;
 • – 2 (două) posturi Îngrijitoare (G) – Secția Clinică VII Terapie Intensivă Adulți;
 • – 2 (două) posturi Brancardier (G) – Secția Clinică VII Terapie Intensivă Adulți;
 • – 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Compartiment boli infecțioase (Febre hemoragice), cu desfășurarea activității la Secția Clinică XII Terapie Intensivă Copii;  
 • – 1 (un) post Infirmieră (G) – Compartiment boli infecțioase (Febre hemoragice);
 • – 2 (două) posturi Îngrijitoare (G) – Compartiment boli infecțioase (Febre hemoragice);
 • – 1 (un) post Asistent medical principal, generalist(S)-Secția Clinică VIII HIV/SIDA și Boli infecțioase Copii;
 • – 2 (două) posturi Infirmieră (G) – Secția Clinică VIII HIV/SIDA și Boli infecțioase Copii;
 • – 2 (două) posturi Îngrijitoare (G) – Secția Clinică VIII HIV/SIDA și Boli infecțioase Copii;
 • – 1 (un) post Asistent medical principal, generalist(PL)-Secția Clinică IX Boli infecțioase Copii;
 • – 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Secția Clinică IX Boli infecțioase Copii;
 • – 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică X Boli infecțioase Copii;
 • – 1 (un) post Asistent medical debutant, generalist (PL) – Secția Clinică X Boli infecțioase Copii;
 • – 3 (trei) posturi Îngrijitoare (G) – Secția Clinică X Boli infecțioase Copii;
 • – 2 (două) posturi Asistent medical debutant, generalist (PL) – Secția Clinică XI Boli infecțioase Copii;
 • – 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Secția Clinică XI Boli infecțioase Copii;
 • – 1 (un) post Asistent medical principal, generalist (S) – Secția Clinică XII Terapie Intensivă Copii;
 • – 2 (două) posturi Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică XII Terapie Intensivă Copii;
 • – 1 (un) post Infirmieră (G) – Secția Clinică XII Terapie Intensivă Copii;
 • – 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Secția Clinică XII Terapie Intensivă Copii;
 • – 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Secția Clinică XIII HIV/SIDA și Boli infecțioase Copii;
 • – 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Cabinet dispensarizare boli infecțioase adulți și copii, cu desfășurarea activității la Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii;
 • – 1 (un) post Asistent medical, specializare nutriție și dietetică (PL) – Dietetică;
 • – 1 (un) post Asistent medical principal, generalist (PL) – Biberonerie;
 • – 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Ambulatoriu integrat, Cabinet medicina muncii, cu desfășurarea activității la Secția Clinică XII Terapie Intensivă Copii;
 • – 1 (un) post Asistent medical principal, generalist(S) – Ambulatoriu integrat, Cabinet geriatrie și gerontologie 1, cu desfășurarea activității la Secția Clinică  II Boli Infecțioase Adulți;
 • – 1 (un) post Asistent medical, generalist(PL) – Ambulatoriu integrat, Cabinet obstetrică-ginecologie, cu desfășurarea activității la Secția Clinică  V Boli Infecțioase Adulți;
 • – 1 (un) post Asistent medical, laborator(PL) – Serviciu Anatomie patologică;
 • – 2 (două) posturi Îngrijitoare – Sterilizare;
 • – 1 (un) post Statistician medical principal (M) – Compartiment evaluare și statistică medicală;
 • – 1 (un) post Registrator medical (M) – Laborator de analize medicale-Microbiologie;
 • – 1 (un) post Muncitor necalificat I (G) – Compartiment seră-curte;
 • – 2 (două) posturi Muncitor necalificat I (G) – Bloc alimentar;
 • – 1 (un) post Muncitor calificat IV-lenjereasă (G) – Lenjerie.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

CONDIȚII GENERALE:

 • a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

CONDIȚII SPECIFICE:

Asistent medical principal generalist (S):

 • diplomă de licență în specialitate;
 • certificat/adeverință care atestă promovarea examenului de grad principal;
 • certificat de membru OAMGMAMR însoțit de aviz de libera practica și asigurare de malpraxis;
 • minim 5 ani vechime în specialitatea postului.

Asistent medical principal generalist (PL):

 • diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale specialitatea medicină generală;
 • certificat/adeverință care atestă promovarea examenului de grad principal;
 • certificat de membru OAMGMAMR însoțit de aviz de libera practica și asigurare de malpraxis;
 • minim 5 ani vechime în specialitatea postului.

Asistent medical generalist (PL) / Asistent medical de laborator (PL) / Asistent medical de nutriție și dietetică (PL):

 • diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale specialitatea medicină generală / specialitatea de laborator / specialitatea de nutriție și dietetică;
 • certificat de membru OAMGMAMR însoțit de aviz de libera practica și asigurare de malpraxis;
 • minim 6 luni vechime în specialitatea postului.

Asistent medical generalist debutant (PL) :

 • diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale specialitatea medicină generală / specialitatea de laborator;
 • certificat de membru OAMGMAMR însoțit de aviz de libera practica și asigurare de malpraxis;
 • fără vechime în specialitatea postului.

Infirmieră:

 • diplomă de absolvire a şcolii generale;
 • certificat de infirmier;
 • minim 6 luni vechime în specialitatea postului.

Îngrijitoare:

 • diplomă de absolvire a şcolii generale;
 • fără vechime în activitate.

Brancardier:

 • diplomă de absolvire a şcolii generale;
 • fără vechime în activitate.

Statistician medical principal (M):

 • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
 • certificat/adeverință care atestă promovarea examenului de grad principal;
 • minim 4 ani vechime în specialitatea postului.

Registrator medical (M):

 • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
 • minim 6 luni vechime în activitate.

Muncitor calificat IV-lenjereasă:

 • diplomă de absolvire a şcolii generale;
 • fără vechime în activitate.

Muncitor necalificat I:

 • diplomă de absolvire a şcolii generale;
 • fără vechime în activitate.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • i) curriculum vitae, model comun european.

Actele solicitate vor fi depuse la sediul Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” – Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2, București, Compartiment Resurse Umane, Normare, Organizare, in intervalul orar 09.00 – 13.00.

Documentele dosarului de concurs vor fi transmise în ordinea menționată mai sus.

Depunerea corectă și completă a documentației revine candidatului.

Depunerea documentației la o altă adresa decât cea indicată în prezentul anunţ sau după termenul limită precizat, atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului.

Documentele solicitate, care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul, vor fi prezentate în original.

Concursul se organizează la sediul Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş” situat în Sectorul 2, Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1 şi constă în următoarele etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Proba psihologică
 • Proba scrisă
 • Proba practică/interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Pentru proba scrisă și practică/interviu sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte la fiecare din cele două probe.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba practică/interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Calendarul desfășurării concursului:

Nr. crt.ACTIVITATEDATA
1.Afișare anunț concurs01.04.2024
2.Depunerea dosarelor de concurs la sediul Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” – Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2, București02.04.2024-15.04.2024  între orele 09.00-13.00
3.Selecția dosarelor de concurs16.04.-17.02.2024
4.Afișarea rezultatului selectării dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare18.04.2024
5.Depunerea contestațiilor selecției dosarelor19.04.2024
6.Afișarea rezultatelor contestațiilor selecției dosarelor22.04.2024
7.Proba psihologică23.04-24.04.2024
8.Rezultate proba psihologică26.04.2024 – ora 15.00
9.   Proba scrisă29.04.2024 – ora 10.00
10.Afișare anunț rezultate la probă scrisă30.04.2024 – ora 15.00
11.Depunerea contestațiilor07.05.2024
12.Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă08.05.2024
13.Proba practică/interviu13.05.2024 – ora 10.00
14.Afișarea anunțului cu rezultatele finale 14.05.2023 – ora 15.00

Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof.Dr.Matei Balş”- Comp. R.U.N.O.. sau la telefon: 021/20.10.980 – interior 3055.

Anunț concurs – posturi nedeterminate-MARTIE-2024 (PDF)

Formular de înscriere (PDF)

Bibliografie Asistent Medical (PDF)

Bibliografie Infirmieră (PDF)

Bibliografie Îngrijitoare (PDF)

Bibliografie Statistician Medical și Registrator Medical (PDF)

Bibliografie Muncitor Necalificat (PDF)

Bibliografie Registrator Medical – Microbiologie (PDF)

Bibliografie Lenjereasă (PDF)

Bibliografie Asistent Medical Laborator – Anatomie Patologica (PDF)

Bibliografie Brancardier (PDF)

REZULTAT SELECȚIE DOSARE (PDF)

PROGRAMARE PROBA PSIHOLOGICĂ (PDF)