Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Anunt concurs – Nr. C11105 din 15.09.2023

Documente:
Anunt concurs medic primar-Lab. Radiologie (PDF)
Formular de înscriere (PDF)
Selectia dosarelor de inscriere (PDF)

Proces verbal privind punctajul obtinut de candidat (PDF)

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante,pedurată nedeterminată:

– 1 post Medic primar, specialitate radiologie și imagistică medicală – Laborator de radiologie și imagistică medicală

Condiții de participare

Condiții generale:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice pentru ocuparea postului de medic primar:

  • Diplomă  de medic sau diplomă de licență în medicină;
  • certificat de medic primar;
  • minim 5 ani vechime ca medic specialist.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la HG nr. 1.336/2022;

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul, din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală, din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k) curriculum vitae, model comun European.

     Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Actele solicitate vor fi depuse la sediul Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” – Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2, București, Serviciul R.U.N.O.S.

      Toate documentele se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică de secretarul comisiei cu mențiunea “conform cu originalul”.

Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic primar în specialitatea postului, afișată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Probe concurs/examen:

  1. selecția dosarului pentru înscriere și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin;
  2. proba scrisă;
  3. proba clinică / practică.

Numai candidaţii care au obţinut minimum 50,00 de puncte, vor fi programaţi pentru următoarea probă, ceilalţi candidaţi vor fi declaraţi respinşi.

Loc de desfăsurare concurs:  Institutul Clinic Fundeni- Sos. Fundeni nr. 258, Sector 2, București.

Calendarul desfășurării concursului/examenului:

Nr. crt.ACTIVITATEDATA
1.Afișare anunț concurs22.09.2023
2.Depunerea dosarelor de concurs la sediul Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” – Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2, București25.09.2023-06.10.2023  ora 13.00
3.Selecția dosarelor de concurs (proba A)09.10.-10.10.2023
4.Afișarea rezultatului selectării dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare11.10.2023
5.Depunerea contestațiilor selecției dosarelor12.10.2023
6.Afișarea rezultatelor contestațiilor selecției dosarelor13.10.2023
7.Proba scrisă (proba B)18.10.2023 – ora 09.00
8.Afișare anunț rezultate la probă scrisă19.10.2023 – ora 15.00
9.Depunerea contestațiilor20.10.2023
10.Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă23.10.2023
11.Proba clinică/practică (proba C)24.10.2023 ora 09.00
12.Afișare anunț cu rezultate la proba clinică/practică25.10.2023 – ora 15.00
13Depunerea contestațiilor26.10.2023
14.Afișarea anunțului cu rezultatele finale27.10.2023
Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof.Dr.Matei Balş” – Serviciul R.U.N.O.S. sau la telefon: 021/20.10.980 – interior 3055.

Manager,  Dr. Apostolescu Cătălin-Gabriel 

Șef Serviciu R.U.N.O.S.,
Ec. Săndoi Florența